Pedagogik

Uteleken är en viktig hörnsten i vår pedagogiska verksamhet. Vi är alltid utomhus minst en gång om dagen, oftast två, oavsett väder. Vi uppmuntrar barnens egna spontana lek och skapande aktiviteter genom att ta fram stimulerande material.

En dag i veckan går vi på en längre utflykt, uppdelat i åldersgrupperna Knopp, Knytte och Mulle. Vi har med oss matsäck och äter ute, vilket är något de särskilt uppskattar. På utflykten söker vi upp naturliga utemiljöer där barnen får möjlighet att upptäcka naturen och att lära sig att vara rädda om djur och växter. De får också naturlig övning i grovmotorik då vi tar oss fram över stock och sten, anpassat efter åldersgrupprena och därmed barnens förmågor.

Leken är en mycket viktig del i barns utveckling. I leken får barnen möjligheter att bearbeta upplevelser och prova på olika roller, och vi försöker så långt det går uppmuntra leken genom att ge utrymme för barnens naturliga spontanitet och undvika onödiga avbrott.

Vi tror på det kompetenta barnet, och vi arbetar mycket med att visa respekt för barnen så att de känner att deras åsikter är viktiga och att alla barn känner sig sedda och att deras självständighet uppmuntras. Självförtroende och ansvar är viktiga förmågor att bygga upp under förskoleåldern och vi försöker träna barnen på att våga stå i centrum och samtidigt ta ansvar för sig själva och sin omgivning. Genom att få och ta ansvar växer barnen och blir stolta över vad de kan!

Vi är mycket noga med att både föräldrar och barn känner sig välkomna till oss och att föräldrarna känner sig trygga med att lämna sitt barn på Okay.

I det pedagogiska arbetet på förskolan utgår vi hela tiden från läroplan för förskolan (Lpfö 18). På Okay lägger vi tyngdpunkten på utepedagogik och den fria leken.

Lämna ett svar